Disclaimer


Algemeen

Uiterste zorg is betracht bij de samenstelling van deze website. Door het bezoeken van deze website verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaande disclaimer, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Je bent zelf verantwoordelijk voor keuzes die je maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. Je kunt aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient voor algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Massagetherapie Wilko Jongman of licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door jou zelf worden gebruikt. Het is je, conform voorgenoemde rechten, wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Links naar websites

Informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door massagetherapie Wilko Jongman onderzocht of geanalyseerd. Massagetherapie Wilko Jongman draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige website op het internet die gelinkt is aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor jouw gemak.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte websites vindt op eigen risico plaats; Massagetherapie Wilko Jongman aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Massagetherapie Wilko Jongman behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Aansprakelijkheid

Massagetherapie Wilko Jongman spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Hoewel Massagetherapie Wilko Jongman er naar streeft om deze website permanent beschikbaar te hebben, zal ik geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijs ik je erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Massagetherapie Wilko Jongman wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website.