Privacyverklaring

Massagetherapie Wilko Jongman is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Campherbeeklaan 82b
8024 BZ Zwolle
+31 6 43929484
website: https://www.wilkojongman.nl

W. Jongman is de functionaris gegevensbescherming van Massagetherapie Wilko Jongman. Hij is te bereiken via info@wilkojongman.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Massagetherapie Wilko Jongman verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Massagetherapie Wilko Jongman verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Massagetherapie Wilko Jongman verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het in jouw belang veilig kunnen uitvoeren van behandelingen (gezondheidsinformatie)
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van de nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Massagetherapie Wilko Jongman neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jouw als persoon.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Massagetherapie Wilko Jongman bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In dit geval betekent het dat al je gegevens bewaard blijven om bij een mogelijk vervolg van de behandeling op een later tijdstip de beschikking te hebben over de laatste stand van zaken. Jouw gegevens blijven dus veilig bewaard totdat jij een verzoek tot vernietiging indient.

Delen van persoonsgegevens met derden

Massagetherapie Wilko Jongman verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als er geen sprake is van een wettelijke verplichting zal om jouw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd voordat jouw gegevens worden gedeeld met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Massagetherapie Wilko Jongman gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagetherapie Wilko Jongman en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wilkojongman.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. E wordt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek gereageerd.

Massagetherapie Wilko Jongman wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Massagetherapie Wilko Jongman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wilkojongman.nl.